web counter

Wet op de privacy


Wij hechten veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van de website.

Elke persoon die zijn identiteit kan bewijzen, en in een van deze bestanden voorkomt, heeft het recht om de verbetering te verkrijgen van elk hem betreffend onjuist gegeven.

Eenieder is eveneens gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met een bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen.

Ofschoon de meeste informatie via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat alsnog om persoonlijke informatie wordt gevraagd om u specifieke informatie te kunnen bezorgen, misbruiken te voorkomen of een rechtsgeldige reactie te registreren.
- Persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel u de gevraagde informatie toe te zenden.
- Persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor directe marketing doeleinden gebruikt.
- Na aanmelden heeft U toegang tot uw persoonlijke gegevens om ze op hun juistheid te controleren en onjuistheden te verbeteren.
- Uw account kan door ons verwijderd worden op eenvoudig verzoek.
- Wij nemen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik wordt gemaakt van de door u bekend gemaakte persoonsgegevens.
- Als u zich aanmeldt voor een account, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw log-in gegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

Wij behouden ons het recht voor om accounts te weigeren naar eigen goeddunken.

Disclaimer